ANBI

Statutaire naam: ChristenUnie Zuid-Beveland
RSIN: 812894285
KvK-nummer: 22053914

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Zuid-Beveland
Marshallstraat 44
4463 CR  Goes

Rekeningnummer

IBAN: NL73 INGB 0008 4586 58

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in de Grondslag.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2015.

Jaarverslag 2014.

Jaarverslag 2013.

Jaarverslag 2012.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen.

Financieel verslag 2016.

Financieel verslag 2015.

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2013.

Financieel verslag 2012.

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

De ChristenUnie Zuid-Beveland heeft in 2016 in totaal € 706 aan giften ontvangen van leden.